[1]
พันธ์ศุภะ ณ. และ ประสงค์สุข ค., “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาในมิติคู่พัฒนา”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 3, น. 156–169, ธ.ค. 2020.