[1]
ภทฺทมุนี พ., “รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนตามหลักพุทธธรรม โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 1–13, ส.ค. 2020.