[1]
สุวณฺโณ พ. ., อุตฺตโร พ., และ วชิรเมธี พ., “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 14–25, ส.ค. 2020.