[1]
วรเวก ส., “รูปแบบบริหารการพัฒนาครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 26–39, ส.ค. 2020.