[1]
คงประพันธ์ น., เผือกฟัก ส., และ ช่วยเพล พ., “ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าของชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 40–51, ส.ค. 2020.