[1]
ดูฮาเมลน์ พ. น. ., “การพัฒนาศักยภาพมรดกทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสงขลาเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของการท่องเที่ยวเมืองเก่า”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 52–64, ส.ค. 2020.