[1]
โอบอ้อม ส., “การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 65–77, ส.ค. 2020.