[1]
ทูลธรรม พ., “การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่า กรณีศึกษา ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 78–90, ส.ค. 2020.