[1]
จิตวัฒนากร ต., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 91–100, ส.ค. 2020.