[1]
อิสริยานนท์ เ., “ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ: ศึกษากรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 101–118, ส.ค. 2020.