[1]
บุญอินทร์ เ., ถิ่นบางเตียว โ., และ เครือนวล ช., “เครือข่ายอำนาจและการสะสมทุนในจังหวัดชัยนาท: วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 119–135, ส.ค. 2020.