[1]
เลขะกุล ก. และ ชิ้นฟัก น., “บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 136–151, ส.ค. 2020.