[1]
จงไกรจักร์ พ. และ ศิริชัยศิลป์ เ., “การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการขยะอย่าง สร้างสรรค์ โดยใช้การคิดเชิงออกแบบ”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 152–166, ส.ค. 2020.