[1]
เกตุวีระพงศ์ พ., “การจัดการองค์ความรู้อาหารพื้นบ้านยอดนิยมเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพของผู้สูงอายุ เขตภาคเหนือตอนบน”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 167–182, ส.ค. 2020.