[1]
วิชัยดิษฐ์ ณ. และ ชัยรัตน์ ผ., “ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 183–192, ส.ค. 2020.