[1]
ดีเยี่ยม พ., “บทบาทพระสงฆ์กับความสำเร็จในการบริหารเชิงระบบในองค์กรศาสนา”, NL.BDC.J, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 241–252, ส.ค. 2021.