[1]
ไชยเดช ป., “แนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์แบบโครงการในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย”, NL.BDC.J, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 124–132, ธ.ค. 2021.