[1]
รักชาติ ๋., “ความเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการบนพื้นที่สูงของชาวกะเหรี่ยงในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 36–54, เม.ย. 2022.