[1]
ศรีปรัชยานนท์ ส., “สัญญะยันต์เทียนในวิถีชุมชนล้านนา: สัญญะยันต์เทียนในวัฒนธรรมล้านนา”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 231–247, เม.ย. 2022.