[1]
ชัยภูมิ อ., “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษาตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 55–70, เม.ย. 2022.