[1]
เอกบาง น., “โคลงนิราศหริภุญชัย : การวิเคราะห์คุณค่าโคลงนิราศหริภุญชัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยนิราศ”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 266–279, เม.ย. 2022.