[1]
รักงาม ณ., “บทบาทของทุนจีนในการขยายความสัมพันธ์แบบทุนนิยมในระบบเกษตรกรรมของประเทศลาว: กรณีศึกษาสวนกล้วยขนาดใหญ่”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 88–103, เม.ย. 2022.