[1]
ลีลาลัย เ., “การขูดรีดแอบแฝงในระบบเกษตรพันธสัญญา”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 104–122, เม.ย. 2022.