[1]
จิรกิจนิมิตร ณ. ., “บทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 195–213, เม.ย. 2022.