[1]
วงษ์กมลเศรษฐ์ โ. . ., โชติวงษ์ ช. . ., และ อัตวินิจตระการ ป. ., “การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 1–15, ส.ค. 2022.