[1]
วารีวะนิช ป. ., โชติวงษ์ ช. ., และ อัตวินิจตระการ ป. ., “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในยุคดิจิทัล”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 16–31, ส.ค. 2022.