[1]
ธรรมสอน ก. และ พระครูวรวรรณวิฑูรย์, “พระพุทธศาสนากับวิชาชีพข้าราชการพลเรือน”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 53–65, ส.ค. 2022.