[1]
ณ พิกุล ศ. และ พระครูวรวรรณวิฑูรย์, “การเสริมสร้างพุทธจริยธรรมสำหรับนักการเมือง”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 155–165, ส.ค. 2022.