[1]
สุขะการผดุง ช. ., โชติวงษ์ ช. ., และ อัตวินิจตระการ ป. . ., “การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 32–52, ส.ค. 2022.