[1]
ก๋องแก้ว พ., บุญอิ่ม ด. . ., และ ศรีปรัชยานนท์ ส. ., “การศึกษาหลักปฏิบัติไตรสิกขาตามแนวทางโอวาทของพระสารีบุตร”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 66–79, ส.ค. 2022.