[1]
เขื่อนคำแสน พ. และ จรโณ พ., “ศึกษาวิเคราะห์วัตถุทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท: ”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 80–93, ส.ค. 2022.