[1]
จนฺทสาโร(จันทร์จาง) พ. . และ อิสฺสรภาณี พ., “ศึกษาการนุ่งห่มในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 94–104, ส.ค. 2022.