[1]
ภัทรนาวิก ภ. . ., “การศึกษาผลการจ้างงานของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 105–124, ส.ค. 2022.