[1]
กำแพงแก้ว ช. และ ศรีภา ก. . ., “การเข้าสู่การกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 139–154, ส.ค. 2022.