[1]
ทับทิมสี ภ. และ ศรีภา ก. ., “ศึกษาพฤติกรรมการรังแกกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 1–17, ธ.ค. 2022.