[1]
เวชประสิทธิ์ ธ., วัฒนบุตร บ. ., หมื่นเทพ ว. ., และ อัจฉริยประภา ส. . ., “ แนวทางการพัฒนาทีมงานประกันชีวิต : กรณีศึกษาบริษัท XXX”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 18–26, ธ.ค. 2022.