[1]
ฮิลเลียรีย์ ส. ส. ., บุญยโพ เ. . ., และ จิตวัฒนากร ต. . ., “คุณภาพชีวิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 27–37, ธ.ค. 2022.