[1]
จองเซ ศ., ดวงแก้ว ร. . ., และ พ่วงสมจิตร์ ช. . ., “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่สูง อำเภอเวียงแหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 38–52, ธ.ค. 2022.