[1]
ศรีแก้ว พ., ชายป่า ก. . ., และ จติกุล ศ. . ., “การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย ADDIE MODEL ”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 53–64, ธ.ค. 2022.