[1]
ศรีสุข ณ. ., พระครูสิริธรรมบัณฑิต, วัฒนบุตร บ. ., และ รุจจนพันธุ์ บ. ., “การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 74–83, ธ.ค. 2022.