[1]
จิรภัคพงค์ ช. ., พระครูปริยัติวรากร, พระศักดิธัช แสงธง, และ สมจิต ขอนวงค์, “การสร้างเครือข่าย กลไกการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนสัมมาชีพในจังหวัดแพร่”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 84–101, ธ.ค. 2022.