[1]
จันเรือน จ., นามบุญเรือง ส. ., ลี้จากภัย ท. ., และ โสภากุล ร. ., “ความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 120–132, ธ.ค. 2022.