[1]
บำบัด ถ. ., ชัยปะละ อ. ., และ เกียรติบุตร ร. ., “เครือข่ายชุมชนจันจว้ากับการจัดการทุนทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา วัดป่าหมากหน่อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 195–208, ธ.ค. 2022.