[1]
พระครูโสภณกิตติบัณฑิต และ แก้วทันคำ ค. ., “การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่: ”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 133–146, ธ.ค. 2022.