[1]
บุญนัด ม. ., “แนวโน้มระบบประชาธิปไตยในสังคมไทย”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 209–223, ธ.ค. 2022.