[1]
ปวนปันวงศ์ ว., “แนวคิดอารยสถาปัตย์: นโยบายและแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 162–180, ธ.ค. 2022.