[1]
วงค์วัน ห., วงค์วัน ว. ., และ พรนิมิตร จ. . ., “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 1–13, เม.ย. 2023.