[1]
เกษจ้อย ส., ทะสา พ. ., ไร่สงวน พ. ., ศรีภา ป. ., และ อบปิ่น ว. ., “ขวัญและกำลังใจในการศึกษาของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 52–67, เม.ย. 2023.