[1]
ศรีสัมพันธ์ ส. . ., “ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 144–158, เม.ย. 2023.