[1]
มาลัยศรี เ. . ., “การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 14–27, เม.ย. 2023.